366 hits 130 / 366


KPM-NR 36069


Sphyraena helleri Jenkins, 1901 [Sphyraenidae]
Locality: Japan, Izu Pen.
Date: 1997 **
Photo by: Yusuke Yoshino
CopyRight: Yusuke Yoshino
Depth: 2
Remarks: Depth: 2 m